Published by:

Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
The Netherlands
Mail : info@excilor.com

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en het gebruik van deze website www.excilor.com/be-nl zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Gelieve geen gebruik van deze website te maken, tenzij u akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld door VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV en wordt door haar beheerd. Wij behouden ons het recht voor om te stoppen of om gedeeltelijke of volledige wijzigingen aan deze website of aan de Algemene Voorwaarden van gebruik aan te brengen. Houd er rekening mee dat we deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging kunnen aanbrengen. Daarom moeten we u vragen, de volgende keer dat u deze website bezoekt opnieuw de voorwaarden en de eventuele veranderingen of wijzigingen die zijn aangebracht te bekijken.

Afstand van gebruik en genot

Alle informatie, documenten en illustraties gepubliceerd op deze website zijn het exclusieve eigendom van VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend op voorwaarde dat het betreffende copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden wordt benut, dat de informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrechten

Alle handelsmerken op deze website zijn het eigendom van VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV, tenzij anders vermeld of op een andere manier waarneembaar als de rechten van derden. Elk niet-geautoriseerd gebruik van deze handelsmerken of andere informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en met professionele toewijding samengesteld uit interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV en haar producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. Houd er rekening mee dat deze informatie, hoewel correct op de dag van publicatie, niet meer up-to-date kan zijn. Wij raden u daarom aan alle informatie die u van deze website krijgt te controleren voordat u deze in welke vorm dan ook gebruikt. Mocht u advies of instructies met betrekking tot onze producten of diensten willen krijgen, contacteer ons dan persoonlijk. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV, noch derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de overdracht van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u vertrouwd hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van derden (verkopers/links)

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Door het verstrekken van dergelijke links, geeft VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV niet haar goedkeuring aan de inhoud ervan. VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV biedt geen garantie dat pagina’s waarnaar wordt verwezen informatie van een consequente kwaliteit leveren. Links naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van gebruikers van de website. Gebruikers bezoeken dergelijke websites op eigen risico. De keuze van de links beperkt op geen enkele wijze de gebruikers tot de gelinkte pagina’s.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door VEMEDIA CONSUMER HEALTH B.V., Diemen, Nederland. Hij is bedoeld voor internationaal gebruik. VEMEDIA CONSUMER HEALTH BV geeft echter geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook wereldwijd juist is en, in het bijzonder, dat de producten en diensten in dezelfde vorm, in dezelfde formaten of onder dezelfde voorwaarden wereldwijd beschikbaar zullen zijn. Mocht u deze website bezoeken of de inhoud downloaden, houd er dan rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving die op die plaats van toepassing is.

Producten vermeld op deze website kunnen, afhankelijk van het land, in verschillende verpakkingen, in verschillende verpakkingsgrootten of met verschillende letters of markeringen voorkomen.

 

Development

Immense
Joan Muyskenweg 142*
1114 AN Amsterdam
The Netherlands
www.immense.nl