Algemene Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0 – laatst bijgewerkt op 17 april 2023

Hieronder kan u de Algemene Gebruiksvoorwaarden vinden die van toepassing zijn op het gebruik van de website van Excilor®, toegankelijk via volgende link https://www.excilor.com/nl-be (de “Website”). Excilor is een merk dat eigendom is van Consumer Health B.V.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om websitegebruikers te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de Website. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u onze Website bezoekt. Door gebruik te maken van onze Website, wordt u geacht dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee instemt.

Informatie over ons

Deze Website wordt uitgebaat door en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Cooper Consumer Health BE NV (“wij” of “ons”), een onderneming onder Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0860.530.550 met als geregistreerd adres Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent, België.

Consumer Health B.V. maken deel uit van de Cooper Consumer Health Group, een groep van ondernemingen hoofdzakelijk actief in de sector van de ontwikkeling, registratie, productie en marketing van gezondheidsproducten voor consumentengezondheid in Europa.

Inhoud van de Website

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie op onze Website te verstrekken, maar wij garanderen niet dat de informatie op onze Website foutloos, volledig, of actueel is.

Bepaalde vermeldingen op deze Website kunnen betrekking hebben op gezondheidsproducten. Wij verstrekken deze gegevens louter informatief, dit mag in geen geval worden opgevat als een vervanging voor het advies van een arts of apotheker.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onze Website deels of in zijn geheel te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie van de Website tijdelijk stop te zetten.

Gebruik van de Website

Toegestaan gebruik

U mag onze Website enkel gebruiken voor rechtmatige doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, de veiligheid van onze Website verstoort, of schade toebrengt aan onze Website, diensten, systemen, of gebruikers.

Verboden gebruik

U mag onze Website in geen geval gebruiken:

  • op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving;
  • op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft of kan hebben;
  • om ongeautoriseerde toegang krijgen tot delen van onze Website of enige andere informatie of gegevens op onze Website;
  • op enige manier waardoor wij van mening zijn dat u de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Website of elke onderliggende hardware of software schade kan toebrengen;
  • onrechtmatig, bedreigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te verzenden of andere informatie die civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren naar het recht van het grondgebied waarop deze Website betrekking heeft;
  • om op enige manier deze Website of delen hiervan te dupliceren, kopiëren of door te verkopen zonder voorafgaande toestemming.

Tot slot mag u geen gebruik maken van spiders, robots, dataminingtechnieken of andere geautomatiseerde apparaten, middelen of programma's om de beschikbare inhoud op onze Website te manipuleren, catalogiseren, te downloaden of anderszins te reproduceren, op te slaan of te verspreiden.

Uw verantwoordelijkheid ten aanzien van ons

Als gebruiker aanvaardt u dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elke overtreding op de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en dat wij gerechtvaardigd zijn om vorderingen of gerechtelijke procedures tegen u te beginnen voor eventuele inbreuken op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Schade

Ingeval van schade vrijwaart en vergoedt u ons voor elke vordering en/of procedure ingesteld door derden, ongeacht de vorm en aard hiervan, indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de door u geleverde informatie en andere inhoud die door u wordt gepubliceerd op onze Website of die voortvloeit uit uw communicatie met ons.

Uit dien hoofde neemt u alle schadevergoedingen waartoe wij zouden kunnen worden veroordeeld alsook de gerechtskosten en de door ons betaalde honoraria te uwen laste. Wij verbinden ons ertoe u zo snel mogelijk in kennis te stellen van een dergelijke rechtsvordering.

Externe links

Onze Website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en betekenen niet dat wij deze websites onderschrijven of verantwoordelijk zijn voor de inhoud, functionaliteit, of beveiliging van deze websites. U gebruikt deze links naar derden op eigen risico. Wij raden u aan om steeds de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze externe websites te raadplegen voordat u hiervan gebruik maakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van externe links.

Privacy

Wij nemen uw privacy erg serieus en zullen uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Door gebruik te maken van onze Website stemt u er mee in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen in het kader van deze Website raden wij u aan om onze Privacyverklaring grondig door te nemen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot de lay-out, tekst, afbeeldingen, logo's, merken, ontwerpen, databanken, software, handels- en domeinnamen zijn eigendom van ons of onze licentiegevers, en zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

U erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten toebehoren aan Consumer Health B.V. of andere entiteiten binnen de Cooper Consumer Health Group.

U stemt ermee in om geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden in verband met uw gebruik van onze Website.

U mag deze Website en de materialen op deze Website enkel gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en mits naleving van alle intellectuele-eigendomsrechten of alle andere aan u aangegeven rechten. Geen enkele van deze materialen mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaand schriftelijk toelating hebben gegeven.

Met uitzondering van andersluidende contractuele afspraken, draagt elke rechtspersoon of natuurlijke persoon door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, data, … naar ons al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken aan ons over en vrijwaart ons voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Wij behouden ons steeds het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de intellectuele eigendomsrechten op onze Website schendt.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen medisch advies. Hoewel de Website streeft naar het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie, wordt er geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie op de Website. Om deze redenen wijzen wij in principe elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot materiële of immateriële schade welke eventueel zou kunnen voortvloeien uit het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie, voor zover ons geen enkele opzettelijke fout, of fout door ernstige nalatigheid kan worden aangerekend.

De Website en zijn eigenaren, functionarissen, directeuren, medewerkers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot letsel, verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de interpretatie van de informatie op de Website, of het vertrouwen op dergelijke informatie. Gebruikers wordt geadviseerd om professioneel medisch advies in te winnen voordat ze handelen op basis van de informatie op de Website.

Overige bepalingen

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het zal steeds de laatste versie van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn die van toepassing is. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen op onze Website.

Deelbaarheid

Indien één of meerdere clausules van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, geheel of deels, nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zou(den) worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, doet deze situatie geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule ligt.

Niet-afstand van rechtsmiddelen

In geval dat wij enige rechten geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen of in geval dat wij besluiten tegen enige schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door u niet op te treden, verhindert dat niet dat wij dit recht later kunnen uitoefenen en mag dat in geen geval worden beschouwd als een afstandsverklaring door ons van enige latere schending door u van dezelfde of enige andere bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Website en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of over de inhoud van onze Website kan u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: contactbe@cooperconsumerhealth.com of door een brief te sturen naar ons adres: Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent, België.